Péče o duševní zdraví dětí má smysl

Péče o duševní zdraví dětí má smysl

Od září 2021 bude v ORP Kutná Hora realizován v ČR unikátní projekt „Duševní zdraví pro děti“. Základem projektu jsou dva mobilní týmy pro duševní zdraví dětí, které stojí na multidisciplinární spolupráci odborníků ze školského, sociálního a zdravotního sektoru. Jejich společným cílem je podpora psychického zdraví a prevence rozvoje psychických onemocnění dětí a mládeže, osvěta a destigmatizace duševního onemocnění. Součástí jejich činnosti je mimo jiné i přímá podpora škol při vzdělávání dětí s psychickými problémy, náročným chováním, speciálními vzdělávacími potřebami a ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí. 

Tým odborníků navíc bude posilovat znalosti pedagogů v ORP Kutná Hora v oblasti duševního zdraví a posilovat jejich kompetence v prevenci a vhodném přístupu k dětem s duševními obtížemi.

Důležitým partnerem projektu je Norské psychiatrické středisko, které odborné týmy proškolí v Neurosekvenčním modelu intervence ©. Jedná se o diagnosticko-intervenční přístup vycházející z aktuálních poznatků v oblasti neurovědy a vývojové psychologie. Staví na cíleném posilování kompetencí terapeutů a odborníků, kteří jsou s dětmi v každodenním kontaktu (tj, učitelů, vychovatelů). Je uplatnitelný jak v terapii, tak ve vzdělávání dětí, jejichž vývoj je ohrožený. NSM staví na identifikaci oblastí oslabených v důsledku negativních zážitků dítěte a cílené podpoře jejich rozvoje. 

Přečtěte si rozhovor se iniciátorkou projektu Klárou Laurenčíkovou.

Klára Laurenčíková (* 27. května 1979 Most) je speciální pedagožka, vede Českou odbornou společnost pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV). Je předsedkyní Vládního výboru pro práva dítěte a členkou think tanku Vzdělávání 21 Univerzity Karlovy. Působila jako náměstkyně ministra školství, poradkyně ministryně práce a sociálních věcí, pracovala v Jedličkově ústavu a školách s dětmi se zdravotním postižením a v Charitě ČR. Za svou podporu systémových změn v oblasti inkluzivního vzdělávání se v roce 2016 stala Ashoka Fellow doživotní členkou globální sítě sociálních inovátorů a v roce 2019 byla oceněna Výborem dobré vůle Olgy Havlové za prosazování kvality a otevřenosti vzdělávacích systémů a za aktivitu v oblasti transformace systému péče o ohrožené děti.

Základní škola Na Pohoří Zruč nad Sázavou pod vedením ředitelky Mgr. Ivany Staré právě aktuálně připravuje velký a jedinečný, dvouletý pilotní projekt na podporu duševního zdraví dětí a adolescentů. Vy a Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, jejíž jste předsedkyní, stojíte u zrodu tohoto projektu. Mohla byste vysvětlit, co se pod pojmem “Týmy duševního zdraví” skrývá? Proč se tento pilotní projekt koná zrovna ve Zruči nad Sázavou? 

Naše týmy pro duševní zdraví stojí na multidisciplinární spolupráci odborníků ze školského, sociálního a zdravotního sektoru. Působí v nich speciální pedagog, sociální pracovník, psycholog, zdravotní sestra i dětský psychiatr. Ti všichni společně hledají nejlepší řešení, jak podpořit dítě s psychickými obtížemi, jeho rodinu, školu i širší prostředí. Cílem jejich práce je podpora psychického zdraví a prevence rozvoje psychických onemocnění; a samozřejmě také přímá podpora škol při vzdělávání dětí s psychickými problémy, náročným chováním a speciálními vzdělávacími potřebami obecně. 
No a proč zrovna Zruč? Protože Kutnohorsko je pilotním regionem projektu Eduzměna, kde je ČOSIV obsahovým partnerem a zároveň garantem témat rovných příležitostí, společného vzdělávání a mezioborové spolupráce. Věříme, že právě takováto multidisciplinární podpora může dětem i školám být zásadním přínosem. A právě ve Zruči jsme měli to štěstí poznat osvícenou paní ředitelku Ivu Starou, která téma nahlíží a vnímá obdobně jako my. A nebojí se inovativních projektů. Sídlo celého projektu i jednoho z týmů je tedy právě její základní škola ve Zruči. Sídlem druhého týmu je ZŠ Kamenná stezka v Kutné hoře, která je spolu s místní Pedagogicko psychologickou poradnou partnerem projektu. 

Proč se projekt zabývá právě dětmi a mládeží? Nemají poruchy psychického rázu spíš dospělí, kteří už musí řešit životně složitější problémy? 

Představa, že děti nemají psychické problémy je celkem obvyklý omyl. Děti a dospívající jsou obecně vnímáni jako ti zdraví, přitom se však jedná o zvláště zranitelnou skupinu pro rozvoj duševních potíží. Podle dat Světové zdravotnické organizace se celá jedna pětina všech náctiletých potýká s duševními obtížemi a polovina chronických duševních onemocnění se poprvé projeví do 14 let věku. Nejčastěji jde o obtíže z oblasti úzkostí, depresí a poruch chování. A pochopitelně dnešní náročná doba dlouhodobé pandemie, která má restriktivní dopady právě na děti mnohem více než na dospělé osoby, jejich problémy v duševní oblasti jen umocňuje. Děti jsou zavřené přes rok doma bez obvyklého režimu, jistot, aktivit a sociálních kontaktů. Větší množství stresu během nouzového stavu, zejména pak strach a obavy o zdraví blízkých, celospolečenská nejistota, nedostatek informací a bezmoc ve vztahu k opatřením, to jsou aktuálně časté příčiny vzniku symptomů duševních onemocnění u dětí a mladých lidí. Linka bezpečí registrovala v průběhu první vlny epidemie COVID-19 v ČR až 30% nárůst hovorů s tématem násilí v rodině, 30% nárůst osobních problémů a psychických potíží či 30% nárůst tématu problému s internetem, včetně sexuálního zneužívání.

Většině dětí se přitom nedostává potřebné psychologické péče. A zanedbání potřebné podpory pak zvyšuje pravděpodobnost neprospívání ve škole, šikany, užívání návykových látek, sebepoškozování, narušených vztahů i sebevražd. Včasná identifikace duševních obtíží u dětí vede ke snížení rizika rozvoje duševních obtíží do závažnější formy a potřeby psychiatrické péče v dospělosti.

Co bývá spouštěčem psychických problémů u dětí?

Kromě vrozené indispozice se na eskalaci psychických problému podílí především prostředí, v němž děti vyrůstají a dlouhodobé neuspokojování jejich základních životních potřeb. Řada dětí vyrůstá v socioekonomicky znevýhodněném prostředí, například v bytové nestabilitě, násilných vztazích, v péči drogově či na alkoholu závislých rodičů. Někteří rodiče nemají potřebné rodičovské kompetence, jiní se potýkají s dlouhodobou nezaměstnaností, hmotnou nouzí či sami mají závažné duševní problémy. To vše a mnoho dalšího samozřejmě ovlivňuje a má potenciální negativní dopady do duševního zdraví jejich dětí, kteří si nevybírají a nemohou za to, do jakého prostředí se narodí a v jakém prostředí žijí. O to výrazněji potřebují naši podporu.

Je podle Vás v ČR psychologická či psychiatrická léčba dostupná?

Všichni víme, že bohužel není. Na odborné služby jsou dlouhé čekací lhůty. Děti však potřebují rychlou pomoc a podporu tady a teď. Řadě problémů lze předcházet právě ve spolupráci školských, sociálních a zdravotních služeb. Cílem našeho projektu je právě mimo jiné také zlepšení dostupnosti potřebných služeb, vzdělávání oborových expertů a přenos efektivního zahraničního diagnosticko-intervenčního přístupu, který je založen na posilování kompetencí všech osob, které s dětmi pracují a přijdou do kontaktu. Tak, aby dítě dostalo dobrou preventivní podporu a specializovaná psychiatrická péče mohla být až tím krajním řešením a jen pro ty děti, pro které je nezbytná. 

Dlouhá léta se věnujete destigmatizaci duševních poruch. Myslíte si, že se již v tomto ohledu společnost změnila? Není chození k psychologovi stále ještě nálepka? 

Celospolečenské vnímání důležitosti péče o duševní zdraví rok od rok vzrůstá. A možná právě covidová pandemie nám v tomto ohledu udělá nečekanou službu. Hodně z nás si sáhlo „na dno“ a hodně z nás začalo vnímat tato témata i ve svém okolí. Jinou optikou než doposud. Jedním z cílů našeho projektu je také destigmatizace a osvěta.  Měli bychom se učit, že když se necítíme po psychické stránce dobře, není vůbec ostuda ani nic výjimečného a stigmatizujícího říci si o pomoc. 

Důležitým partnerem projektu je Norsko. Jednak je projekt financován z Norských fondů, ale především podle jejich jedinečné psychiatrické metody “Neurosekvenční model” se čeští odborníci v projektu naučí pracovat. Jak jste se s tímto norským modelem seznámila? V čem tkví jeho jedinečnost a přínos? 

Naším norským partnerem je centrum Østbytunet, které se věnuje dětem a mladistvým s nejzávažnějšími problémy v oblasti duševního zdraví z celého Norska a poskytuje dětem komplexní terapii, podporu sociálních dovedností a vzdělání s cílem přispět k jejich dobré adaptaci a inkluzi v přirozeném prostředí. Nabízí dětem nejen akutní léčbu, ale zaměřuje se také na terapeutickou práci s širší rodinou, i celou přirozenou sítí dítěte zahrnující pochopitelně především školu.

NEUROSEKVENČNÍ MODEL© je diagnosticko-intervenční přístup vycházející z aktuálních poznatků v oblasti neurovědy a vývojové psychologie (www.neurosequential.com). Je uplatnitelný nejen v terapii, ale také ve vzdělávání a výchově dětí, a staví mimo jiné na cíleném posilování kompetencí odborníků, kteří jsou s dětmi v každodenním kontaktu – učitelů, asistentů, vychovatelů. Posilováním kompetencí v uplatňování respektujícího přístupu k naplňování vývojových potřeb dětí se současně výrazně snižuje tlak na poskytovatele zdravotních služeb (psychiatry, klinické psychology, psychiatrické sestry), jejichž kapacity jsou časově a místně omezené. 

S centrem Ostbytunet spolupracujeme již v rámci jiného našeho projektu zaměřeného na podporu dětí s komplexním traumatem a neurosekvenční model je nejen podle našich zkušeností nesmírně efektivní a vědecky podložený  přístup k podpoře dětí s duševními obtížemi i jejich blízkých a pečovatelů pro jejich funkční podporu a inkluzi. 

Existují velké rozdíly v přístupu k psychickým (duševním) poruchám dětí u nás a v zahraničí? 

Bohužel ano. V progresivnějších zahraničních systémech je zcela běžnou praxí včasná identifikace ohrožených dětí a jejich včasná podpora klidně již počínaje prenatálním obdobím. Včasná péče a prevence je totiž objektivně ta nejefektivnější a nejlevnější péče. A především je to péče orientovaná na zájem a potřeby každého jednotlivého dítěte! Pokud pomáháme tomu, aby se u dítěte, například kvůli nevhodným životním podmínkám a dlouhodobému neuspokojování jeho základních životních potřeb, nerozvíjely traumata a duševní obtíže, pomáháme tím nejen jemu, ale i školám, které ho budou v budoucnu vzdělávat a pochopitelně i systému, ve kterém bude fungovat a žít svůj život. Proto například dobře nastavená podpora těhotné maminky s drogovou závislostí, systémové řešení bytové nouze, či včasná identifikace a podpora ohrožených dětí ve spolupráci zdravotnického, sociálního i školského segmentu, mohou společně mít dalekosáhlé dopady nejen do kvality života konkrétních dětí, které bohužel nemají to štěstí na stimulující prostředí, ale také do budoucích problémů a nákladů celé naší společnosti. U nás zatím stále převážně jdeme tou historickou cestou hašení požárů. Namísto prevence a včasné dobře provázané péče čekáme na eskalaci problémů a ty pak řešíme medikací, nutnou hospitalizací či ústavní výchovou. Již jsme však věřím na dobré cestě, což dokazuje probíhající reforma systému péče o duševní zdraví a přijetí Národního akčního plánu na podporu duševního zdraví (https://www.mzcr.cz/narodni-akcni-plan-pro-dusevni-zdravi-2020-2030/, který zavazuje náš stát a jednotlivá ministerstva systematicky realizovat potřebná opatření k podpoře duševního zdraví. 

Koho se přímo tento projekt, realizovaný na Kutnohorsku, přímo dotkne? Dětí, jejich rodičů, pedagogů, jiných odborníků? Může se nějak zapojit i veřejnost?

Náš projekt cílí na všechny, obsahuje podporu a vzdělávání všech uvedených skupin. Pro širší veřejnost se plánují dvě velké destigmatizační kampaně v rámci každoročně pořádaných Týdnů pro duševní zdraví (https://www.mzcr.cz/narodni-akcni-plan-pro-dusevni-zdravi-2020-2030/). Ty již po 30 let v období od 10. září do 10. října usilují o multižánrovou osvětovou kampaň témat souvisejících s duševním zdravím a duševním onemocněním. Také my v jejich rámci plánujeme bohatý program pro širokou veřejnost – besedy, sympozia nebo také například divadlo utlačovaných (http://www.divadloutlacovanych.cz/).

Jak dlouho projekt potrvá?

Projekt bude financován z Norských fondů dva roky. Jeho cílem je přímá podpora území Kutnohorska, ale také pilotování nového přístupu v podpoře dětí s psychickými obtížemi a škol při jejich vzdělávání. Naším cílem je nejen udržitelnost našich týmů na Kutnohorsku, ale také přenositelnost odpilotovaného modelu do systému a dalších území. Bylo by skvělé, kdyby jednou každé ORP mělo k dispozici takovýto podpůrný tým!

Až se dvouletý pilotní provoz bude blížit ke konci, co bude jasné znamení, že tento projekt měl nezpochybnitelný přínos? O dalším působení týmů duševního zdraví pak bude rozhodovat podpora z ministerstva zdravotnictví, ale také kraje a města. Co byste chtěla, aby bylo to pravé, co představitele těchto organizací přesvědčí o další podpoře?

My vlastně vůbec nepochybujeme, že by naše týmy nebyly pro území významným přínosem. A jsme přesvědčeni, že si během dvou let svého působení obhájí svou pozici a jednoduše udělají sami sobě to nejlepší „PR“. Dokazují to zkušenosti ze zahraničí, i aktuální potřeby škol, nejen v kontextu systémově zaručeného společného vzdělávání. Řada lidí z praxe se shoduje na tom, že cestou k podpoře dětí, jejich rodin i škol, je právě multidisciplinární spolupráce a podpora. 

Zároveň Národní akční plán na podporu duševního zdraví zavazuje náš státní aparát realizovat funkční opatření k podpoře duševního zdraví obyvatelstva. Pod Ministerstvem zdravotnictví již aktuálně působí tři multidisciplinární týmy na podporu dětského duševního zdraví (v Praze, v Ostravě a Berouně). A cílem je mít do roku 2030 alespoň jeden takový tým na kraj. 

My se teď snažíme tímto naším projektem dostat tuto podporu také ještě o kousek blíže ke školám, které jsou pro děti často takovým „druhým domovem“. Tráví v nich totiž – v normálních nepandemických časech samozřejmě – významnou část svého dne. A obzvláště pro děti, kterým doma není úplně dobře, mohou být útočištěm a zásadním místem podpory. Náš tým proto vzchází právě do školního prostředí a zejména v něm bude mít významnou působnost. Proto, aby děti i pedagogové měli v oblasti duševního zdraví cílenou podporu a nebyly na mnoho současných těžkostí a výzev osamoceni.